Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (15 квітня 2013 року)

 

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Укрросметал» 
(40020, м. Суми, пр. Курський, 6, код ЄДРПОУ 21120079)(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
15 квітня 2013 року о 11 годині 00 хв. за адресою: 40020, м. Суми, пр. Курський, 6, в кім.205 Адмінбудівлі.

 

Порядок денний  річнихзагальних зборів акціонерів:

 1. Про обрання лічильної комісії та секретаря зборів.
 2. Про затвердження  річного звіту Товариства за 2012 рік.
 3. Про  розподіл прибутку  і збитків Товариства за 2012 рік.
 4. Про затвердження звіту наглядової ради за 2012 рік.
 5. Про затвердження звіту правління за 2012 рік.
 6. Про затвердження звіту ревізора за 2012 рік.
 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 8. Затвердження положення про загальні збори Товариства.
 9. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
 10. Затвердження положення про директора Товариства.
 11. Затвердження положення про ревізора Товариства.
 12. Про припинення повноважень ревізора Товариства.
 13. Про обрання ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру йому винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання договору з ревізором.
 14. Погодження  додаткових угод до договорів, укладених товариством з АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: додаткових угод до договору поруки укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль» №012/06-11/1878/4 від 15.05.2008 р., а саме: № 012/06-11/1878/4/8 від 05.11.2012 р. та № 012/06-11/1878/4/9 від 05.12.2012 р., № 012/06-11/1878/4/10 від 30.01.2013 р.
 15. Про надання повноважень наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: одержання Товариством в рамках генерального договору (генерального кредитного договору) №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також в рамках будь-яких інших договорів (кредитних договорів, генеральних кредитних договорів, тощо), що будуть укладені Товариством в майбутньому, кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
 16. Про надання повноважень наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: передача, залишення  майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;
 17. Про надання повноважень наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: зміна діючих умов кредитних договорів (зміна графіків погашення, операцій пов’язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо), тощо;
 18. 18.Про надання повноважень наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: продовження строку дії договорів щодо прийняття Товариством грошових зобов’язань не більше ніж на 7 років та/або збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов’язань в сумі не більше ніж до 300,00 млн. грн..
 19. Про надання повноважень наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: одержання Товариством в рамках генерального договору (генерального кредитного договору) №012/06-11/1878 від 24.04.2006 р., укладеного з АТ «Райффайзен Банк Аваль», кредитного договору №04-52 від 29.03.2012 р., укладеного з ПАТ «ПУМБ», а також в рамках будь-яких інших договорів (кредитних договорів, генеральних кредитних договорів, тощо), що будуть укладені Товариством в майбутньому, кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 300,00 млн. грн., а строк таких зобов’язань Товариства не може перевищувати 7 років;
 20. 20.Про надання повноважень наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: операції з майном (майновими правами) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 50,00 млн. грн.;
 21. Про надання повноважень наглядовій раді Товариства попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: поруки по зобов’язанням Спільного українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез» в формі товариства з обмеженою відповідальністю, Публічного акціонерного товариства «Науково виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш», Публічного акціонерного товариства «Полтавський турбомеханічний завод» за кредитними договорами з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 300 млн. грн.
 22. Про надання наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «15» квітня 2013 року по «15» квітня 2014 року (включно);
 23. Про надання наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі  (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
 24. Про надання наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в  пунктах 14-23Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річнихзагальних зборах: станом на 24-00 годину09 квітня 2013 року.

Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься:15квітня 2013 року з 10.45 до 10.55 у приміщенні кімнати 205 Адмінбудівлі Товариства за адресою:40020, м. Суми, пр. Курський, 6. Для реєстрації учасникам мати при собі документ, який посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену  згідно чинного законодавства України.

Місце ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним:40020, м. Суми, пр. Курський, 6,в кімнаті №205 Адмінбудівлі Товариства.

Порядок (спосіб) ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними з порядком денним:  ознайомлення відбувається у приміщенні Товариства за адресою:40020, м. Суми, пр. Курський, 6 в кімнаті №205 Адмінбудівлі Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належним чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом  (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 09-00 години до 17-00 години (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом  (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в кабінеті 205 Адмінбудівлі товариства. У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій  (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Голови правління ТоваристваІвченкоВолодимир Семенович.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 15.03.2013р.

 

Довідка за телефоном: (0542) 674-145                                                                  Наглядова рада товариства


Приватне акціонерне товариство «Укрросметал» (код ЄДРПОУ 21120079 місцезнаходження: 40020, м. Суми, пр. Курський, 6) повідомляє, що додатково до повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, опублікованого у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 від 15.03.2013 року публікуються основні показники фінансово-господарської діяльності товариства:

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства*(тис.грн.)

Найменування показника 

період 

12-звітний 

11 попередній

Усього активів  

37667

53477

Основнізасоби  

6595

6193

Довгостроковіфінансовіінвестиції  

563

563

Запаси 

21134

24992

Сумарнадебіторськазаборгованість  

7140

20325

Грошовікошти та їхеквіваленти 

1177

54

Нерозподіленийприбуток (непокритий збиток)

-17548

-15302

Власнийкапітал 

-

-

Статутнийкапітал 

1168

1168

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобов’язання

54047

67611

Чистий прибуток (збиток)

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15762

15762

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

72

Дані показники не є остаточними та можуть бути змінені по результатам проведення аудиторської перевірки. Остаточна інформація буде надана акціонерами на загальних зборах.

Наглядова рада товариства